Select your language

Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast: November 2017.

1: Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van de factuur door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de algemene voorwaarden van de klant en de huidige algemene voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

2: Betaling

2.1. Alle facturen zijn te betalen op de maatschappelijke zetel van Mebicom. De vervaldatum van de facturen bedraagt vijftien dagen na factuurdatum.

2.2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan Mebicom. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar.

2.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de vervaldag aan Mebicom een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro.

2.4. Mebicom houdt zich bovendien het recht voor om haar diensten op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht van Mebicom om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.

2.5. Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door Mebicom onbetaald blijven, houdt deze zich het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.

3: Ontbinding van de overeenkomst

In geval van verbreking van de overeenkomst door de klant, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs. Wanneer de diensten reeds gedeeltelijk uitgevoerd zijn is de prijs der uitgevoerde diensten verschuldigd, vermeerderd met 30% op de prijs van de niet-uitgevoerde diensten. Indien Mebicom kan aantonen dat zij door deze verbreking een grotere schade heeft geleden, is de klant deze hogere schadevergoeding verschuldigd.

4: Klachten

Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

5: Toepasselijk recht- bevoegde rechtbank

5.1. De verhouding tussen Mebicom en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is.

5.2. Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan het Vredegerecht te Leuven en de Rechtbanken van Leuven, zonder dat deze bevoegdheidsclausule aan Mebicom kan worden tegengeworpen.

MEBICOM bvba | Haagbeukweg 55 - 3191 Hever | info@mebicom.be

BTW BE0662 621 549

LOGO MEBICOM transparant Mobile